אתר בניהול עצמי - תנאי שימוש
ישראל
תנאי שימוש והצטרפות לאתר www.artispo.com
"ארטיספו" הוא אתר להצגת אמנות חזותית הנוצרת ומוצגת בישראל ולהצגת אמנים ישראלים ועבודותיהם, היוצרים בכל העולם.

האתר פתוח לצפייה חופשית לכל, מספק אינפורמציה, סוקר ומתייחס לכל תחומי האמנות החזותית: ציור, פיסול, מיצב, מיצג, וידאו וכל עשייה הנוגעת לשפת האמנות החזותית, כולל אמנות שימושית שיש בה ערכים אמנותיים משמעותיים, בנוסף לשימושיותה.

כל הערכים באתר משתייכים לאחת מן הקטגוריות הבאות: אמנים / תערוכות / מקומות תצוגה / אוצרים / מאמרים.
בכל ערך באתר ישנה הפניה אל הערכים האחרים באתר הקשורים אליו, והניווט בין הערכים המקושרים קל ופשוט.
האינפורמציה והקישורים בין הדפים באתר יישארו שם כל עוד האתר קיים.

האינפורמציה באתר מגיעה ממקורות שונים.
1 היא נאספת על ידי מערכת האתר כדיווח אינפורמטיבי בעל אופי עיתונאי.
2 מסופקת ומועלית לאתר על ידי המשתמשים באמצעות ממשק מיוחד.

האתר מציע ממשק לעריכה והעלאת אינפורמציה למנויים.
לצורך הבהרה: "מערכת האתר" – הינו הגוף המייצג את בעלי האתר ומנהליו.

תנאי השימוש למנויים:
על המנוי להירשם ולשלם עבור השרות הנדרש [ישנם סוגי מנוי הפטורים מתשלום].
על סוגי התשלום והתעריפים השונים ראה במסך התשלומים. [הנהלת האתר רשאית לשנות תעריפים מדי פעם, וגם להחיל תשלום על שרותי חינם. שינוי יחול על תשלומים עתידיים בלבד].

לאחר השלמת ההרשמה תאושר ההתקשרות והודעה תישלח לכתובת הדוא"ל של המנוי.
העלאת אינפורמציה ועריכתה ייעשו על ידי המנוי, דרך הממשק המסופק על ידי האתר.
מנוי המעלה מידע לאתר מתחייב כי המידע נכון, ואין לו כל כוונה להעלות מידע כוזב או מטעה.
למערכת האתר זכות למחוק מידע אשר התגלה ככוזב או מטעה, מבלי לפצות את מי שהעלה מידע זה.
למערכת האתר זכות לערוך אינפורמציה ואף למנוע את פרסומה במידה ואינה מוצגת בצורה ההולמת את הסטנדרטים של עריכה חזותית ולשונית באתר. [המערכת אינה מתערבת בעצם התכנים בנושאים של טעם טוב או רע].
למערכת האתר זכות לתקן ואף למנוע פרסום אם הוא פוגע בזכויות יוצרים.
למערכת האתר זכות לתקן ואף למנוע פרסום אם יש בו לשון הרע, או הוצאת דיבה, או דברי הסתה עקיפים העלולים לגרום נזק, או שיש בהם קריאה ישירה לפגיעה במישהו, או קריאה לעבירה על החוק. אסור פרסום מידע שעצם פרסומו הוא עבירה על החוק, כמו מידע אישי על קטינים, מידע שיש עליו חסיון ועוד.
.אסור להעלות מידע אשר הושג בדרכים לא חוקיות.
אין להעלות תוכנות מחשב שמטרתן ריגול או גרימת נזק.
כל מי שמעלה אינפורמציה שיש עליה זכויות יוצרים מתחייב כי זכויות היוצרים נמצאות ברשותו, או שהורשה על ידי בעל הזכויות.
מערכת האתר לא תישא באחריות להפרת זכויות יוצרים על אינפורמציה שהועלתה על יד מנוי. האחריות תחול על מי שהעלה את האינפורמציה.
מערכת האתר אינה נושאת באחריות להימצאותם ברשת של אתרים המקושרים מתוך דפי האתר, או לכל אינפורמציה המופיעה בהם.

למערכת האתר שמורה הזכות להסיר קישורים לאתרים חיצוניים מתוך כל דפי האתר, במידה והם מפנים לאתרים, שהחומר המפורסם בהם יש בו לשון הרע, או הוצאת דיבה, או דברי הסתה עקיפים העלולים לגרום נזק, או שיש בהם קריאה ישירה לפגיעה במישהו, או קריאה לעבירה על החוק, או מידע שעצם פרסומו הוא עבירה על החוק, כמו מידע אישי על קטינים, מידע שיש עליו חסיון ועוד.
כמו כן שמורה למערכת האתר הזכות להשאיר או להסיר קישורים לאתרים חיצוניים מדפים שתוקף המנוי של בעליהם פג.

כל מי שמעלה מידע לאתר מעניק למערכת האתר הרשאה לשימוש מלא במידע כולו או בחלקיו, ומוותר על כל תביעה לתמורה בעבור שימוש זה.
מערכת האתר שומרת לעצמה זכות לפרסום פרסומות בכל דפי האתר, תוך שמירת הבחנה בין אזורים אינפורמטיביים לאזורים פרסומיים.
מערכת האתר שומרת לעצמה זכות לשנות את עיצוב דפי האתר, מבלי לפגוע בתכנים ובמידע הנמצא בהם.
למערכת האתר שמורה זכות לערוך שינויים אשר ינבעו משנויים טכנולוגיים עתידיים.

המידע בדף אמן, דף אוצר, דף גלריה / מקום תצוגה – פתוח לשינויים בידי בעל המנוי התקף לדף. המידע בדף תערוכה פתוח לשינויים במשך שלשים יום ולאחר מכן נחסם לשינויים.
שינויים במידע יכולים להתבצע על פי סוג המנוי. במידה ויפוג תוקף מנוי, תוקפא האינפורמציה הנוגעת אליו, ותישאר באתר, למעט קישורים לאתרים חיצוניים לגביהם שמורה למערכת הזכות להשאירם או להסירם לפי שיקול דעתה.

במידה ותופסק פעילות האתר כאתר פעיל, תעשה מערכת האתר כל שביכולתה להחזיק את האתר גלוי ברשת כפי שהוא (חסום לשינויים) במשך שנתיים נוספות.

המשתמש מתחייב לשפות את בעלי האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי השימוש באתר.
המשתמש מתחייב לשפות את בעלי האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמם בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שנמסרו לפרסום באתר על ידי המשתמש.

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. לבתי המשפט במחוז ירושלים הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים בקשר עם השימוש ב"ארטיספו" ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה.
אישור
אני מסכים לתנאים הרשומים למעלה